Patrick Vieira I
Exchange 11 Icon Swaps II Items

Rewards: 250 coins
Patrick Vieira II
Exchange 10 Icon Swaps II Items

Rewards: 250 coins
Patrick Vieira III
Exchange 2 Icon Swaps II Items

Rewards: 250 coins

Group Rewards

1x Icon Vieira